Školní řád

 

Výtah ze školního řádu – organizace provozu a všeobecné informace.

 

Zřizovatelem mateřské školy je Město Cvikov.

Součásti MŠ Cvikov, Jiráskova jsou:

 • MŠ Jiráskova 88/I
 • MŠ Lindava 278
 • MŠ Sídliště 592/II

Provoz MŠ je:

 • MŠ Jiráskova – od 6. 15 hodin do 16. 15 hodin.
 • MŠ Lindava – od 7. 00 hodin do 16. 00 hodin.
 • MŠ Sídliště – od 6. 15 hodin do 16. 15 hodin

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8. 10 hodin.

V případě potřeby či po předchozím projednání s učitelkou, je možné přijmout dítě i později.

Provoz mateřské školy je přerušen zpravidla 4 týdny v měsících červenci a srpnu a v době mezi vánočními svátky (vždy po projednání se všemi rodiči – v měsíci únoru je rodičům vyvěšen návrh na uzavření, ke kterému se mohou vyjádřit).

Omezení nebo přerušení provozu je dáno na vědomí rodičům nejméně dva měsíce předem.

Zabezpečení budovy:

 • MŠ Jiráskova – z bezpečnostních důvodů se zamyká od 8. 10 hodin do 12.00 hodin a v době od 12. 30 hodin do 14. 25 hodin. V době uzamčení je možno používat domovní zvonek.
 • MŠ Lindava – pro vstup do MŠ používají rodiče zvonek.
 • MŠ Sídliště – z bezpečnostních důvodů se zamyká od 8. 10 hodin do 12.00 hodin a v době od 12. 30 hodin do 14. 25 hodin. V době uzamčení je možno používat domovní zvonek.

Omlouvání dětí:

 • Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7. 30 hodin, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem.
 • Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, e-mailem nebo telefonicky.

MŠ Jiráskova

MŠ Lindava:

 • E-mail: skolkalindava@msjiraskovacvikov.cz
 • Telefon: 487 751 627

MŠ Sídliště:

 • E-mail: ms.sidliste@email.cz
 • Telefon: 737 881 778

Zákonný zástupce dítěte oznámí třídním učitelkám předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li známa předem, omluví dítě neprodleně.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Pokud má učitelka při přijímání dítěte po nemoci pochyby o tom, že není zdravé, má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Zapsané děti:

Třída se naplňuje do počtu 24 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých. Děti se přijímají od tří let.

Po dohodě s rodiči lze výjimečně přijmout i dítě mladší tří let (nejdříve však od 2,5 let, s nástupem od 01. 09. a to v případě, že není naplněna kapacita MŠ a je tedy volné místo a dítě splňuje požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Požadavkem MŠ je, že se dítě umí najíst, částečně obléknout a dodržuje hygienu = je bez plen).

Pokud jsou jednotlivé třídy ve všech součástech MŠ naplněny stanoveným počtem dětí, může být zřizovatelem povolena výjimka o vyšším počtu dětí na třídu, než stanovuje vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb. o mateřských školách, ve znění pozdějších předpisů.

MŠ Jiráskova:

Děti jsou rozděleny do čtyř tříd podle věku. Všechny třídy jsou s celodenním provozem, s určenou dobou pobytu od 6. 15 hodin do 16. 15 hodin.

MŠ Lindava

Zde je jedna třída – heterogenní.

Třída je s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 7. 00 hodin do 16. 00 hodin.

MŠ Sídliště:

Jsou zde dvě třídy (v jedné třídě jsou děti mladší asi do 4, 5 let, ve druhé starší od 4, 5 let).

Třídy jsou s celodenním provozem, s určenou dobou pobytu od 6. 15 hodin do 16. 15 hodin.

Rodiče ráno předávají paní učitelce své dítě do 8. 10 hodin, po dohodě možno i později v průběhu dne. Není možné posílat dítě do MŠ samotné. Po dohodě je možno dítě vyzvednout si kdykoliv v průběhu dne.

Za bezpečnost dítěte v MŠ odpovídá učitelka a to od doby převzetí od rodičů nebo jimi pověřených zástupců do doby předání jiné pedagogické pracovnici či rodičům (pověřenému zástupci).

Pokud si rodiče nemohou denně docházet do MŠ pro dítě sami a bude-li ho vyzvedávat starší sourozenec, musí

s ředitelkou uzavřít dohodu o převzetí dítěte jinou osobou (týká se dítě do 18 let).

Při vyzvedávání dítěte dospělou osobou, musí být tento oprávněný uvedený v evidenčním listu dítěte.

Dítě do mateřské školy chodí v pohodlném oblečení, které je přiměřené aktuálnímu počasí.

Dále potřebuje sportovní oblečení na pobyt venku, bačkory či zdravotní obuv, pyžamo nebo noční košilku, holínky, pláštěnku a náhradní oblečení – uložené v igelitové tašce a v košíčku či skříňce dítěte (spodní kalhotky či slipy, triko, ponožky či punčocháče), starší děti cvičební úbor. Děti musí mít své věci srozumitelně označené nebo podepsané.

V případě úrazu dítěte v MŠ jsou rodiče bez zbytečného odkladu okamžitě informováni. Vyžaduje-li to situace, dojde v odůvodněných případech s dítětem k lékaři učitelka (nemožnost dovolat se rodiči,…).

Pro individuální pohovory rodičů s paní učitelkou, kteří potřebují informaci o svém dítěti nebo radu, je možno využít doby při odpoledním rozcházení dětí či třídních schůzek.

Předem lze domluvit určitý termín schůzky se všemi zaměstnanci školy.

Veškeré vzkazy a připomínky je nutné projednat osobně, telefonicky nebo písemně. Vzkazy vyřizované dětmi nebudou brány na vědomí.

Informace o připravovaných akcích v mateřských školách jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí či internetových stránkách mateřské školy (http://msjiraskovacvikov.cz//).

Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky či internetové stránky mateřské školy.

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění rodiče (či zákonného zástupce) dítěte, pokud:

 • dítě nedochází bez omluvy jeden měsíc do mateřské školy,

 • rodiče dítěte závažným způsobem narušují provoz MŠ a jednání s nimi nevede k nápravě,

 • pokud rodiče opakovaně neplatí včas poplatky stanovené v MŠ.

Přijímací řízení a kritéria:

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.

Podmínky pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem – některý den v první polovině měsíce května (současný pokyn MŠMT).

V tento den mají rodiče možnost seznámit se s jednotlivými MŠ, školním vzdělávacím programem a zaměstnanci. Mohou si vyzvednou formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Správní řízení je zahájeno podáním žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy, které je potvrzeno lékařem.

Po ukončení zápisu obdrží rodiče „Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ“.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

O zápisu je veřejnost informována prostřednictvím Zpravodaje města Cvikova, plakátů a webových stránek mateřské školy.

Pokud se uvolní místo mohou být děti do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Cvikov (včetně obcí Mařenice, Krompach v Čechách, Naděje, Dolní Světlá, Horní Světlá)
 • děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, (které mají rok před nástupem do ZŠ či odklad školní docházky)
 • děti, jejichž sourozenci již dochází do mateřské školy
 • věk dítěte
 1. o zařazení dítěte s podpůrným opatřením rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra (či jiného lékaře) a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra příslušného zaměření
 2. ředitelka může přijmout dítě na dobu určitou (3 měsíce) a to v případě, kdy u zápisu není zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopné přizpůsobit se podmínkám školy

Povinné předškolní vzdělávání:

Pro děti, které do 31. srpna dosáhnou věku pěti let, je od 1. září daného roku předškolní vzdělávání povinné.

Jejich docházka musí být v pracovních dnech pravidelná.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.

Tyto děti musí chodit do MŠ minimálně čtyři hodiny denně, čas jejich nástupu je rozvržen na dobu od 6. 30 hodin do 8. 00 hodin.

Nepřítomnost dítěte musí být řádně omluvena.

Platby v mateřské škole:

Úplata za předškolní vzdělávání:

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno:

Děti, které mají rok před nástupem do ZŠ či odklad školní docházky, úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.

Úplata za předškolní vzdělávání pro ostatní děti je na letošní školní rok stanovena na částku: 350,- Kč měsíčně.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte:

 • který je fyzickou osobou, jenž o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče
 • který pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost.

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy.

Platba za školní stravování dětí:

Výše stravného v mateřské škole je následující:

 • děti do 6 let – 40,- Kč (9,- + 21,- + 10,-)
 • děti s odkladem docházky – 45,- Kč (10,- + 25,- + 10,-)

Způsob plateb:

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Všechny platby probíhají v hotovosti u ředitelky MŠ či vedoucí učitelky nebo vedoucí stravování, po předchozí dohodě je možno platit i na účet mateřské školy (rodiče si po domluvě s paní ředitelkou či vedoucí učitelkou, mohou vybrat formu platby).

Z bezpečnostních a organizačních důvodů je stanoven konkrétní den pro příjem hotovosti od rodičů.

V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.

Úplné znění školního řádu je vyvěšeno na nástěnkách v prostorách všech budov, které jsou součástí MŠ Cvikov, Jiráskova.


 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Ředitelka Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace stanovila ve spolupráci se zřizovatelem následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovený maximální počet dětí na třídu (vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání).

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 do 6 let až do začátku povinné školní docházky (dle § 34 odst. 1 zákona 561/2004 Sb.).

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

II.

Při rozhodování o přijímání dětí do mateřské školy se ředitelka řídí těmito kritérii:

 • Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Cvikov (včetně obcí Mařenice, Mařeničky, Krompach v Čechách, Naděje, Dolní Světlá, Horní Světlá).
 • Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (které mají rok před nástupem do ZŠ či odklad školní docházky).
 • Děti, jejichž sourozenec již dochází do mateřské školy.
 • Věk dítěte – pořadí bude určeno od nejstarších po nejmladší.

III.

Zvláštní ustanovení:

Dítě, které k 31. 8. příslušného roku nedovrší 3 let věku, může být přijato pouze v případě volné kapacity školy. Dítě mladší 3 let přijaté k předškolnímu vzdělávání již musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem (ust. §4, § 5 školského zákona).

Škola může přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – např. zdravotní důvody zákonných zástupců,.. .

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky (ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona).

Přehled přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webových stránkách mateřské školy www.msjiraskovacvikov.cz a v listinné podobě ve vstupních prostorách každého pracoviště mateřské školy.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučeně na adresu, kterou uvedou na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Ve Cvikově 01. 09. 2022

 
 

Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace
471 54 - Cvikov
Zřizovatel: Město Cvikov
IČ: 70695342
Datová schránka: xn9ty5

Ředitelka: Bc. Eva Bobeláková
Telefon: 487 751 483
E-mail: bobelakova.ms@volny.cz
Číslo účtu pro platby: 903 973 399/0800

Informace o cookies