Denní režim

Každá třída má vlastní denní režim (program, uspořádání dne), koncipovaný tak, aby paní učitelky mohly reagovat na potřeby dětí a aktuální změny.

MŠ spolupracuje s rodiči při rozvoji aktivit dětí a organizaci činností vedoucí k prohloubení společného výchovného působení rodiny a MŠ.

Rodiče mají právo být informováni o výsledcích svého dítěte.

Uspořádání dne v mateřské škole odpovídá hygienickým a vývojovým potřebám dětí. Respektuje individuální potřeby dětí, vymezuje dostatečný prostor pro rozmanité činnosti.

Denní režim je zcela přizpůsoben a podřízen potřebám dětí.

Plánování všech činností vždy vychází ze zájmů dětí a zohledňuje jejich individuální vzdělávací potřeby a možnosti.

V dopoledních hodinách paní učitelky vhodně střídají činnosti přímo řízené, dospělými organizované, vykonávané v celé skupině, s činnostmi, které vycházejí z vlastní samostatnosti a aktivity dítěte.

Děti se seznamují:

Se životem kolem sebe, přírodou, se s základy početních představ, rozvíjí a obohacují svoji slovní zásobu, učí se říkadla, básně, poslouchají a dramatizují pohádky, každý den cvičí, hrají pohybové hry, chodí na procházky, hrají sluchové hry, zpívají písničky, učí se hry se zpěvem, malují, modelují, kreslí, tvoří z papíru, textilu, rozvíjí návyky sebeobsluhy, seznamují se s pracovními činnostmi, pečují o květiny a hračky,…… .

Veškeré výchovně vzdělávací činnosti se uskutečňují převážně formou her, pedagogické pracovnice vhodně promýšlí jednotlivé činnosti tak, aby respektovaly individualitu každého dítěte.

Během dne mají všechny děti dostatek prostoru pro spontánní hru.

V denním programu je vyvážený poměr spontánních a řízených činností.

Paní učitelky se snaží s dětmi pracovat v menších skupinách, aby byl co nejvíce zajištěn individuální přístup k jednotlivým dětem a nebyla zanedbávána jejich citová výchova.

Ke své práci vypracovávají týdenní plány se zaměřením na různé tematické okruhy, které jsou dětem blízké a rozvíjí jejich získané poznatky (např. naše rodina, naše město, domácí zvířata, krteček a školka, dopravní prostředky, podzimní usínání,….).

O své práci informují rodiče prostřednictvím nástěnek v jednotlivých šatnách.

Po obědě následuje odpočinek na lůžku.

V odpoledních hodinách si děti hrají dle svých zájmů, paní učitelka se individuálně věnuje jednotlivým dětem a rozvíjí jejich tvořivost.

Na jednotlivých MŠ nabízíme dětem různorodé zábavné aktivity a řadu nadstandardních činností.

MŠ Jiráskova

  • zpívání – pěvecký sbor Kopretinka
  • seznamování s anglickým jazykem
  • malování a tvoření
  • tancování

MŠ Sídliště

  • Kuliferda – stolní hry a činnosti pro rozvoj školní připravenosti
  • hrajeme divadlo – dramatické hry a cvičení
  • na slovíčko – hry a činnosti pro rozvoj komunikačních dovedností

Všechny mateřské školy se zapojují do výtvarných soutěží pořádaných různými institucemi.

Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace
471 54 - Cvikov
Zřizovatel: Město Cvikov
IČ: 70695342
Datová schránka: xn9ty5

Ředitelka: Bc. Eva Bobeláková
Telefon: 487 751 483
E-mail: bobelakova.ms@volny.cz
Číslo účtu pro platby: 903 973 399/0800

Informace o cookies